fbpx

všeobecné obchodní podmínky

společnosti DYMOS dopravní a zemní stavby s.r.o., IČO: 028 00 420 se sídlem Valtířov 196, 400 02 Velké Březno zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 33979 pro prodej sypkých stavebních materiálů 

1.     Úvodní ustanovení 
2.     Uzavření kupní smlouvy 
3.     Cena zboží a platební podmínky 
4.     Odstoupení od kupní smlouvy 
5.     Dodání zboží 
6.     Práva z vadného plnění 
7.     Další práva a povinnosti smluvních stran 
8.     Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti DYMOS, s.r.o. se sídlem Valtířov 196, 400 02 Velké Březno, IČO 028 00 420, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.zn. C 33979 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou. 

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat s účinností zveřejnění na webu, není-li uvedeno datum pozdější. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy 

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

2.2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Prodávající a kupující mohou uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávku a doručí ji Prodávajícímu. 

2.4. Mylné uvedení jakéhokoliv údaje kupujícím při objednávce samo o sobě neznamená neplatnost objednávky. Prodávající a kupující si mohou tyto údaje dodatečně vyjasnit jimi zvoleným způsobem, zpravidla elektronickou poštou. 

2.5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího. 

2.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 

2.7. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost třicet dnů. 

2.8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. 

2.9. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 

3. Cena zboží a platební podmínky 

3.1. Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy budou kupujícím hrazeny prodávajícímu následujícími způsoby: 

a) v hotovosti nebo platbou kartou při osobním odběru na adrese provozovny prodávajícího, na které dochází k převzetí zboží;
b) zálohovou platbou dopředu před převzetím zboží.
c) úhradou faktury – daňového dokladu s dohodnutou lhůtou splatnosti. 

3.2. V případě zálohové platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží dopředu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.3. Veškeré změny, včetně změn cen na webových stránkách jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání. Je-li uvedená cena, nebo jakýkoliv jiný údaj uvedený na webové stránce zjevně chybný (zejména chyby v počtech, číslech), vyhrazuje si prodejce právo tuto chybu, i po přijetí nabídky kupujícím, dodatečně opravit. V takovém případě je smlouva uzavřena dodatečným souhlasem kupujícího, v opačném případě smlouva nebyla uzavřena. 

3.4. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě. V případě, že kupující bude vyžadovat vyhotovení tištěného písemného daňového dokladu-faktury, je povinen tuto žádost uvést v objednávce. Prodávající v takovém případě předá tištěnou fakturu při fyzickém předání zboží. 

4. Odstoupení od kupní smlouvy 

4.1. Kupující si je vědom, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

4.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady za zaslání zboží do místa výdeje, pokud je kupující nepřevezme. 

4.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zpět již zaplacenou kupní cenu, a to bezhotovostně na bankovní účet kupujícího, případně v hotovosti v některé z provozoven prodávajícího, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu kupujícího. 

5. Dodání zboží 

5.1. Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná. 

5.2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu. 

5.3. Jestliže je způsob dopravy sjednán na základě speciálního požadavku kupujícího, leží riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy na kupujícím. 

5.4. Jestliže je zaviněním kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně, nebo jiným než původně sjednaným způsobem, zavazuje se kupující tyto náklady uhradit. 

5.5. V případě, že je smluven osobní odběr zboží kupujícím, je kupující povinen si zboží převzít nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky v místě provozovny prodávajícího vybrané v objednávce v průběhu otevírací doby zvolené provozovny. 

5.6. V případě, že kupující nevyzvedne objednané zboží, prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím částku na úhradu nákladů spojených s nevyzvednutím zásilky ve výši 20% kupní ceny objednaného zboží (náklady na přípravu zboží). 

6. Práva z vadného plnění 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění jsou upraveny příslušnými ustanoveními zákona, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. 

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době předání zboží kupujícímu: 

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

6.3. Práva z vadného plnění nenáleží ke zboží prodávanému za nižší cenu ohledně vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil (např. nevhodným skladováním apod.) 

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

6.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. 

6.6. Je-li dodání zboží s vadami podstatným porušením smlouvy a kupující řádně a včas nároky z vad zboží uplatnil u prodávajícího, může kupující: 

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených ustanovením § 2106 občanského zákoníku. 

6.7. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku v písemném oznámení vad má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

6.8. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem a kupující řádně a včas nároky z vad zboží uplatnil u prodávajícího, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. 

6.9. Pokud prodávající vadné zboží kupujícímu vymění za zboží bez vad, je kupující povinen vrátit prodávajícímu reklamované zboží ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal. 

6.10. Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení ceny zboží v plné hodnotě a ve stanovené lhůtě splatnosti, ani tímto není dotčena povinnost kupujícího platit řádně a včas další své závazky vůči prodávajícímu. 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

7.2. Prodávající příležitostně poskytuje kupujícím možnost účastnit se věrnostního programu nebo marketingové akce. Jedná se o časově vymezenou akci, při které kupující za nákup zboží získá předem určenou výhodu. Podrobnosti aktuálního věrnostního programu nebo marketingové akce prodávající určí v pravidlech pro konkrétní akci umístěných na webové stránce. Kupující bere na vědomí, že účast ve věrnostním programu nebo marketingové akce je čistě dobrovolná a neplynou z ní žádné práva či povinnosti nad rámec zakoupeného zboží. 

7.3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

7.5. Informace týkající se zpracování osobních údajů a tzv. cookies jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů vydaných prodávajícím a uvedeným na webové stránce. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 

8.2. Prodávajícímu může být doručováno na elektronickou adresu prodávajícího nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. 

8.3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. 

8.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 
8.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

8.6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy dymos@dymos.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

8.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Valtířov 196, 400 02 Velké Březno adresa elektronické pošty
dymos@dymos.cz , telefon +420 775 052 239. Webová stránka používá soubory cookies. 

8.9. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

všeobecné obchodní podmínky

společnosti DYMOS dopravní a zemní stavby s.r.o., IČO: 028 00 420 se sídlem Valtířov 196, 400 02 Velké Březno zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 33979 pro stavební činnost

Článek 1  

Úvod 
Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek je podrobná úprava práv a povinností smluvních stran vstupujících v závazkové právní vztahy s obchodní společností DYMOS dopravní a zemní stavby s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“) Předmětem činnosti společnosti je především provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Tyto všeobecné obchodní podmínky představují nedílnou součást jednotlivých smluv uzavíraných mezi Zhotovitelem a smluvním partnerem, přičemž ustanovení jednotlivých smluv se považují za speciální ve vztahu k těmto Všeobecným obchodním podmínkám. 

Článek 2  

Cena díla a platební podmínky 
2.1     Ceny jednotlivých děl jsou vždy velmi odlišné dle technického stavu předmětů, jež mají být předmětem opravy a úpravy, umístění těchto předmětů, jakož i požadavky objednatele s ohledem na druh materiálu a rozsah prací. V případě zhotovení věci je cena díla závislá na umístění budoucí věci, terénu a technickém zázemí, jakož i na zemském povrchu (vlhkosti a kvalitě půdy), jakož i na požadavcích objednatele s ohledem na druh materiálu, rozsah prací apod. Ceny díla se proto stanoví vždy individuálně pro konkrétní případ, a to dohodou stran. Vystaví-li Objednatel objednávku, která je natolik určitá, že je pro zhotovitele akceptovatelná a zhotovitel tuto akceptuje, má se za to, že se smluvní strany dohodly na ceně díla a podmínkách jeho realizace. Objednatel bere na vědomí, že cena díla je vždy stanovena bez daně z přidané hodnoty a bere na vědomí, že Zhotovitel je plátcem DPH a je tak povinen k fakturované ceně díla připočíst DPH v zákonné výši k datu zdanitelného plnění. Objednatel bere na vědomí, že dojde-li k legislativním změnám ve výši daňového zatížení v průběhu realizace díla, ponese daňové zatížení Objednatel, a to dle právního stavu platného ke dni předání a převzetí díla. 

2.2     Cenu za provedené dílo či jiné služby se Objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě řádného účetního daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Podkladem pro vystavení faktury bude doklad o předání zboží, tj. buď dodací list přepravce anebo oběma smluvními stranami podepsaný protokol o předání zboží, či stavby (dodací list) anebo v případě zálohových faktur řádně uzavřená smlouva, jež je právním titulem pro vystavení faktury. Faktura musí mít vždy náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího vystavení. 

2.3     Pro případ prodlení Objednatele s úhradou jakékoli zhotovitelem vystavené faktury (včetně zálohové) se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou kterékoli faktury objednatele, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce a o dobu pozastávky se prodlužuje finální termín dokončení díla. 

2.4     Dnem úhrady je den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

2.5     Objednatel bere na vědomí, že cena stanovená na základě dohody smluvních stran (Zhotovitele a Objednatel) je stanovena s ohledem na povahu tohoto díla, nikoli dle úplného rozpočtu a že tato cena může být Zhotovitelem přiměřeně zvýšena. 

2.6     Objednatel není oprávněn provést na nároky Zhotovitele jakékoli jednostranné započtení pohledávek. 

2.7     V ceně díla nejsou zahrnuty energie, jejichž spotřeba je nezbytná pro realizaci díla. Tyto náklady nese Zhotovitel nebo Objednatel podle dodatečné dohody. 

Článek 3  

Smluvní pokuty a jiné sankce 
3.1     Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení s úhradou kterékoli vyúčtované částky, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. 

3.2     Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit a Objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 20% ceny díla vč. DPH (odpovídá škodě v podobě ušlého zisku) za jiné hrubé porušení smlouvy. Jiným hrubým porušením smlouvy je takové porušení smlouvy, které je jako hrubé porušení smlouvy výslovně ve smlouvě či těchto podmínkách označené či jednání, o němž lze předpokládat, že kdyby jeho existenci Zhotovitel v době uzavírání smlouvy na straně objednatel předpokládal, byl by ji neuzavřel. 

3.3     Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10% ceny díla vč. DPH či její přiměřenou část pro prodlení Objednatele s předáním staveniště delším 30ti dnů, a to pod podmínkou, že Zhotovitel z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupí. 

Článek 4  

Staveniště, provádění díla, stavební deník 
4.1     Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby (s výjimkou práv vlastníků jednotlivých bytových jednotek) nejpozději v termínu stanoveném ve smlouvě (objednávce), pokud se strany nedohodnou jinak. 

4.2     Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá Objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. 

4.3     Objednatel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené nejsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, jdou k tíži Objednatele a nebudou Objednateli Zhotovitelem hrazeny. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku počínání Objednatele či osoby třetí na staveništi. Tato odpovědnost se vztahuje rovněž na případné poškození či zcizení strojů, zařízení, nástrojů, nářadí a jiných movitých věcí ve vlastnictví Zhotovitele vnesených na staveniště.  Objednatel má také plnou odpovědnost za škody způsobené na stavbě v důsledku vyšší moci. S tím je povinen počítat a případně stavbu řádně pojistit. 

4.4     Objednatel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů, avšak ne dále než 50m od místa stavby. Porušení této povinnosti je hrubým porušením této smlouvy. 

4.5     Nejpozději do termínu stanoveného v harmonogramu po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je Zhotovitel v prodlení s řádným předáním díla, a to až do vyklizení staveniště. 

4.6     Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla na základě písemného požadavku Objednatele. 

4.7     Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Do doby úplného zaplacení ceny díla Objednatelem není zhotovitel povinen předat dílo Objednateli, byť vlastnické právo k věci náleží Objednateli.  

4.8     Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. O shora uvedeném budou pořízeny záznamy ve stavebním deníku jinak se k těmto úkonům nepřihlíží. 

4.9     Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

4.10   Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 

4.11   Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. 

4.12   Pokud v průběhu prací Objednatel nebo jiná třetí strana jakýmkoli způsobem změní či upraví technické podmínky provádění díla, jeho rozsah či jinak změní jeho specifikaci, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré vynaložené náklady a cenu víceprací na provedení této změny a souhlasit s ekvivalentní úpravu harmonogramu provádění díla. Zhotovitel však není povinen požadavek na změny akceptovat.  

4.13   Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

4.14   Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití Zhotoviteli známo, že je škodlivý nad závazné limity. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatel provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

4.15   Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, platných ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících ze smlouvy či těchto podmínek, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

4.16   Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. V případě přerušení prací z tohoto důvodu bude ekvivalentně posunut termín plnění, a to jak jednotlivých dílčích částí stavby, tak i konečného termínu dokončení a předání díla. Termín plnění bude takto posunut bez jakýchkoli nároků Objednatele na případné smluvní sankce či možnost odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli práce a dodávky k termínu přerušení prací vykonané. Náklady spojené s přerušením provádění díla a posunem termínu nese Objednatel.   

4.17   Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí na základě stavebního povolení, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby (hotového díla) Objednateli. 

4.18   Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze Objednatel, jím pověřený zástupce, vedoucí pracovník Zhotovitele, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

4.19   Učiní-li do stavebního deníku poznámku Objednatel, je zhotovitel kdykoli oprávněn se k uvedené poznámce (záznamu) Objednatele vyjádřit. 4.20   Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

Článek 5  

Předání a převzetí díla 
5.1     Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel telefonicky či emailovou zprávou alespoň 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.  Objednatel je pak povinen nejpozději do dvou dnů od termínu stanoveného zhotovitelem potvrdit termín převzetí díla. Je-li takto Objednatel informován o termínu předání díla a nedostaví se k předání díla, považuje se dílo za předané. 

5.2     Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených stanovených jako jednotlivé etapy ve smlouvě. U stavebních prací souvisí s těmito pracemi rovněž vyčištění povrchu všech pozemků tvořících staveniště. To bude provedeno Zhotovitelem do dne považovaného za den předání a převzetí díla. Dnem předání díla rozumí se den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

5.3     Jsou-li předmětem stavební práce vyžadující stavební povolení, je Zhotovitel povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006., v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

5.4     O průběhu předání a převzetí díla pořídí Zhotovitel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Zhotovitel má právo seznámit se se zápisem a vyjádřit v něm případně písemně své stanovisko. Odmítne-li Objednatel dílo bezdůvodně převzít či jej odmítne převzít z neexistujících důvodů či důvodů, jež lze považovat za zneužití práva, považuje se dílo za předané. Nebudou-li v zápise o předání a převzetí díla Objednatelem výslovně zmíněny výhrady k dílu a jeho předání, považuje se dílo za předané. 

5.5     Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.  Odmítne-li Objednatel dílo převzít z důvodu drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za předané. 

5.6     Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zásadní odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

Článek 6  

Odpovědnost za vady díla  
6.1     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále za jakost po dobu 5ti let ode dne předání a převzetí díla. Vady díla, které má dílo již při jeho předání je zapotřebí uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co je objednatel zjistí či kdy je měl při vynaložení odborné péče zjistit (u zjevných vad nejpozději do 3 měsíců ode dne převzetí díla), jinak se nároku z vad díla nelze dovolávat (dále jen „reklamace“). Nejpozději se lze odpovědnosti za vadu díla při jeho převzetí dovolat do 5 let ode dne převzetí díla (v případě skrytých vad).   

6.2     Vadou díla není běžné opotřebení díla nebo jeho částí. Záruka se rovněž nevztahuje na závady vzniklé užíváním díla či jeho části jiným způsobem, než způsobem, jakým se obecně užívá nebo způsobem, na němž se Objednatel se Zhotovitelem dohodli. Záruka se nevztahuje na vady a škody vyplývající z neodborného používání, nesprávného nastavení nebo užití pro jiné účely, než jaké byly se Zhotovitelem dohodnuty nebo pro které se předmět díla téhož druhu obvykle užívá. Rovněž se záruka nevztahuje na případy tzv. vnějších faktorů, např. škoda způsobená násilným poškozením díla anebo v důsledku provedení oprav a úprav vykonaných neoprávněnými třetími osobami. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla vzniklé v důsledku chyb projektové dokumentace dodané Objednatelem. Zhotovitel rovněž neodpovídá za závady vzniklé v důsledku uposlechnutí pokynů Objednatele či užitím materiálu či komponent dodaných Objednatelem. Záruka se též nevztahuje na vady způsobené vyšší mocí, Objednatelem či třetí osobou. 

6.3     Objednatel není v žádném případě oprávněn dílo opravovat nebo upravovat po dobu záruční doby sám nebo prostřednictvím třetích osob bez předchozího písemného odsouhlasení Zhotovitelem. Učiní-li tak, ztrácí práva ze záruky. 

6.4     Bude-li uplatnění vady díla či jeho části neoprávněné, pak je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu opravy nebo prohlédnutí věci (zhotoveného díla či jeho části). Opraví-li Zhotovitel závady, na které se záruka nevztahuje anebo závady po uplynutí záruční doby, vzniká mu právo na úhradu ceny díla – opravy věci. 

6.5     Neoprávněností reklamace se má na mysli zejména reklamace vad na díla, na něž se záruka dle článku 6 těchto podmínek nevztahuje nebo reklamace vady, jež neexistuje. 

6.6     Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, jinak záruka na tyto vady zaniká. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zároveň je objednatel povinen počínat si tak, aby v důsledku zjištěné závady nedocházelo k dalším škodám, jež navazují na primární vadu díla či jeho části. V důsledku nesplnění této povinnosti zaniká objednateli nárok na náhradu škody. 

6.7     Zhotovitel je povinen nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele neuznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k technické prohlídce nutné pro vlastní odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 14 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, pokud reklamaci uznává. 

6.8     Objednateli vznikají následující nároky vyplývající z vad díla: 

6.8.1      Jde-li o vadu odstranitelnou, má Objednatel nárok na odstranění vady. 

6.8.2      Jde-li o vadu neodstranitelnou, jež nebrání v užívání zhotoveného díla, má nárok na slevu z ceny díla. 

6.9     Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u Zhotovitele v záruční době; jinak práva zaniknou. Doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby nepočítá. Zhotovitel je povinen vydat Objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.    

Článek 7  

Vyšší moc 
7.1     Pro účely těchto podmínek se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách jednotlivých uzavíraných smluv a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné a klimatické pohromy, apod. 

7.2     Pokud se splnění některé ze smluv uzavřené mezi Zhotovitelem na straně jedné a Objednatelem na straně druhé stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

Článek 8  

Závěrečná ujednání 
8.1     V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery. 

8.2     Změny nebo doplnění jednotlivých smluv a obchodních podmínek, jakož i jejích příloh vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. To samé platí i pro vzdání se písemné formy. Jednotlivé dodatky musí být postupně číslovány a datovány, jinak jsou neplatné. 

8.3     Chce-li některá ze stran od smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem na straně jedné a Objednatelem na straně druhé odstoupit na základě jednotlivých smluv či těchto podmínek, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu těchto podmínek či jednotlivé smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

8.4     Odstoupí-li některá ze smluvních stran od jednotlivých smluv na základě ujednání z této smlouvy či těchto podmínek, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

8.4.1      Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a materiálu oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. 

8.4.2      Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a materiálu a zpracuje “dílčí konečný daňový doklad.” 

8.4.3      Zhotovitel vyzve objednatel k “dílčímu předání a převzetí díla” a Objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

8.4.4      Objednatel uhradí zhotoviteli částku, vyúčtovanou Zhotovitelem v dílčím konečném daňovém dokladu do tří dnů ode dne ukončení dílčího přejímacího řízení. 

8.5     Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou stranu jen s písemným souhlasem druhého smluvního partnera. 

8.6     Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách zhotovitele, www.dymos.cz a dále je na tyto odkazováno v každé dílčí smlouvě či objednávce. Objednáním si zboží či služeb u zhotovitele se má za to, že objednatel byl řádně seznámen s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a s těmito projevil souhlas, neboť tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané či uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé. Existují-li na straně Objednatele rovněž všeobecné obchodní podmínky, a to pro odběratelské vztahy, tyto všeobecné obchodní podmínky mají před nimi přednost. Práva a povinnosti smluvních stran tak budou obsažena toliko v právních normách, jednotlivých smlouvách a těchto všeobecných obchodních podmínkách. 

8.7     Veškeré smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem na straně jedné a Objednatelem na straně druhé a právní vztahy s těmito související se řídí právním řádem České republiky, a to především občanským zákoníkem jakož i dalšími právními předpisy. 

8.8     Žádný z účastníků jednotlivých smluv uzavíraných mezi Zhotovitelem na straně jedné a Objednatelem na straně druhé není oprávněn jakoukoli formou informovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z jednotlivých smluv uzavřených mezi zhotovitelem a objednatelem, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčenému účastníkovi právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé. 

8.9     Doručování písemností souvisejících se smlouvami, jichž jsou tyto podmínkou přílohou, je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu. Elektronické adresy účastníků této smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného podpisu, jsou uvedeny v záhlaví smlouvy či se jedná o adresy oběma stranám známé a ztotožnitelné.  Emailová zpráva je prokazatelně doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta, c) při současném splnění podmínky, že adresátem nebo odesílatelem budou emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. 

8.10   Práva a povinnosti z jednotlivých smluv na něž se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01.01.2020